Missie

BNG wilt met haar activiteiten het sociaal isolement van vrouwen doorbreken, hen stimuleren het heft in eigen handen te nemen en te participeren in de maatschappij. Daarbij staan het bevorderen van economische zelfstandigheid en een gezonde leefstijl centraal.

Visie

Vanuit de overheid worden vrouwen gestimuleerd een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving door het verrichten van betaald werk of door vrijwilligerswerk. Hoger opgeleide vrouwen weten doorgaans hun ambities, talenten en mogelijkheden goed te benutten. Voor veel vrouwen die weinig opleiding hebben is dit vaak niet eenvoudig. Zij hebben juist extra ondersteuning nodig om te ontdekken waar hun ambities en talenten liggen om deze optimaal en zinvol te benutten. Hoe meer vrouwen in staat zijn hun ambities, talenten en mogelijkheden te benutten, hoe beter het is voor henzelf, voor hun naasten en voor de gemeenschap waar zij deel van uit maken.